Dodaj wpis

Objaśnienia:

- wpis aktualny
- English version
- wpis nie potwierdzony
      ponad 14 dni

Wykaz:


Dodaj wpis
                

Ogłoszenie nr 1262
z dnia 2015-06-16

Osłoszenie wystawione przez:

Gmina Barczewo

e-mail: sport@barczewo.pl
telefon: 669562835


Miejsce pracy: Zalesie

Termin pracy: 20.06-31.08

Proponowane wynagrodzenie: 3000 zł brutto + dodatek na zakwaterowanie

Pozostałe informacje: Ratownik plaży miejskiej w Zalesiu Ilość stanowisk: 2 Forma zatrudnienia: umowa zlecenie Wynagrodzenie: 3000 zł brutto/miesięcznie Godziny pracy do uzgodnienia Termin pracy: od 20.06.2015r. do 31.08.2015r. Miejsce pracy: Plaża Miejska w Zalesiu, Gmina Barczewo 1. Wymagania niezbędne: • wiek: ukończone 18 lat; • umiejętność pracy w zespole; • posiadanie stopnia ratownika wodnego WOPR; • ważna legitymacja członka WOPR na dany rok kalendarzowy z poświadczeniem lekarskim o zdolności do pracy w charakterze ratownika; • posiadanie zaświadczenia o ukończeniu kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy i uzyskaniu tytułu ratownika; 2. Wymagania dodatkowe: • samodzielność, • wysoka kultura osobista, • komunikatywność, • umiejętność pracy w zespole 3. Zakres ważniejszych zadań wykonywanych na stanowisku: • stałe obserwowanie obszaru kąpieliska i niezwłoczne reagowanie na każdy sygnał wzywania pomocy oraz podejmowanie akcji ratowniczej, • kontrola stanu urządzeń oraz sprzętu, które zapewniają bezpieczeństwo osób kąpiących się, • kontrola stref dla umiejących i nie umiejących pływać, • wywieszanie na maszcie odpowiedniego koloru flag informacyjnych • sygnalizowanie, za pomocą urządzeń alarmowych przekroczeń obowiązującego regulaminu (np. granicy strefy dla umiejących pływać), a w kąpieliskach także nadchodzącej burzy, • reagowanie na wszystkie wypadki naruszenia regulaminu obowiązującego na terenie kąpieliska lub pływalni, • codzienne kontrolowanie głębokości wody przed otwarciem kąpieliska, a w razie potrzeby - przesunięcie miejsca kąpieli lub czasowe wyłączenie określonych obszarów kąpieliska z używalności, • oczyszczenie powierzchni i dna obszaru przeznaczonego do kąpieli z wszystkich przedmiotów mogących spowodować skaleczenie lub inny nieszczęśliwy wypadek, • bieżące prowadzenie dziennika pracy. 4. Wymagane dokumenty: • legitymacja ratownika WOPR z aktualnymi wpisami i opłatami, • zaświadczenie lekarskie o możliwości pracy jako ratownik wodny, • dowód osobisty (w przypadku braku dowodu nr PESEL), • adres Urzędu Skarbowego właściwy dla miejsca zamieszkania, • studenci i uczniowie - ważna legitymacja studencka lub szkolna, • ksero KPP bądź wpis do książeczki WOPR. 5. Dodatkowe informacje: Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście lub korespondencyjnie, w zamkniętej kopercie, w sekretariacie Urzędu Miejskiego ul. Plac Ratuszowy 1, 11-010 Barczewo , z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko Ratownik plaży miejskiej w Zalesiu. W terminie do dnia 17.06.2015 roku. do godz. 15:00 (decyduje data wpływu). Kandydaci, których oferty spełnią wymagania formalne i zostaną złożone w wyznaczonym terminie, będą zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Miejskiego w Barczewie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego w Barczewie oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Barczewie. Informacje pod numerem telefonu 669562835
Strefa reklam. Z tego żyjemy. :)
www.livespace.io
crm dla małych firm